BIP

Regulaminy

 
 WYKAZ WYBRANYCH REGULAMINÓW, POLITYK, INSTRUKCJI, PROCEDUR obowiązujących w Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

 

STATUT

 

I REGULAMINY

     Regulamin Pracy Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach                        

2. Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

3.      Regulamin Wynagradzania Nauczycieli 

4.      Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej

5.      Regulamin Rady Rodziców

6.      Regulamin Organizacji Krajoznawstwa i Turystyki w formie wycieczek

7.  Regulamin Zamówień Publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

8.     Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9.     Regulamin Kontroli Wewnętrznej

10. Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychyach i Działalności Komisji Rekrutacyjnej

 

II POLITYKI, INSTRUKCJE, SYSTEMY, PROCEDURY

1.      Zasady (polityka) rachunkowości

2.  Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach i jednostkach obsługiwanych

3.      Polityka Ochrony Danych Osobowych  

4.      Wykaz Przedsięwzięć i Procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego

5.   Instrukcja Alarmowa w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego

6.     Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

7.     Procedura Ewakuacji Dzieci i Pracowników

8.     Plan Obrony Cywilnej

9.  Procedura Zarządzania Ryzykiem Bezpieczeństwa Aktywów Informacyjnych dla Krajowych Ram Interoperacyjności

10. Skrócona Instrukcja Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej  

11. Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

12. Procedura „Niebieskie Karty”

13. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

14. Procedura Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci

15.Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego

16.Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu i odbioru                                           

17. Procedura postępowania w razie wypadku

18. System funkcjonowania Kontroli Zarządczej

19. Polityka Zarządzania Ryzykiem Wewnętrznym

20. Ocena Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy

21. Kodeks Etyki Pracowników

22. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych pracowników

23. System HACCP

24. Procedura przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
 
Wszelkie Rgulaminy, Polityki, Instrukcje, Procedury dostępne są w siedzibie Przedszkola
Imie Nazwisko Stanowisko
Barbara Gniadek Nauczyciel

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Waszak Dyrektor

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-02-02 17:05:02 Zmiana publikacji przedszkole29
2 2020-02-02 17:03:15 Zmiana publikacji przedszkole29
3 2020-01-30 11:07:56 Zmiana publikacji przedszkole29


stronę wyświetlono 1923 razy Artykuł wyświetlony 1923 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.