BIP

Rejestry, ewidencje, wykazy, archiwa

Wykaz rejestrów, ewidencji, wykazów i archiw prowadzonych
w Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

Rejestry:
1) Rejestr Uchwał Rad Pedagogicznych
2) Rejestr Zarządzeń Dyrektora
3) Rejestr Protokołów Rad Pedagogicznych*
Pozostałe Rejestry:
4) Rejestr - Wykaz Regulaminów, Procedur, Instrukcji
5) Rejestr pełnomocnictw i upoważnień*
6) Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych*
7) Rejestr skarg i wniosków
8) Rejestr korespondencji - dziennik korespondencyjny
9) Rejestr składanych przez nauczycieli wniosków o otwarcie stażu na awans zawodowy*
10) Rejestr zaświadczeń wydanych po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego*
11) Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego*
12) Rejestr - Wykaz ocen nauczycieli*
13) Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie i badań lekarskich medycyny pracy*
14) Rejestr szkoleń BHP i Pierwasze Pomocy Przedmedycznej*
15) Rejestr wypadków pracowników*
16) Rejestr wypadków wychowanków*
17) Rejestr wyjść grupowych z wychowankami*
18) Rejestr dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi, wczesnego wspomagania rozwoju, pomocą psychologiczno - pedagogiczną*
19) Rejestr - Ewidencja wydanych legitymacji przedszkolnych*
20) Rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego*
21) Rejestr wyjść w godzinach służbowych*
22) Rejestr zawieranych umów*
23) Rejestr zaieranych umów pracowniczych*
24) Rejestr wydanych świadectw pracy*
25) Książka kontroli zewnętrznych
26) Książka obiektu budowlanego

Ewidencje:
1) Ewidencja użytkowników systemów informatycznych*
2) Ewidencja czasu pracy pracowników*
3) Ewidencja wyjść w godzinach służbowych*
4) Ewidencja oceny ryzyka zawodowego pracowników
5) Ewidencja środków trwałych
6) Ewidencja wychowanków*
7) Ewidencja akt osobowych*
8) Ewidencja - Wykaz pieczątek*

Archiwum zakładowe - składnica akt*
Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym, na ich pisemny wniosek. 
Dokumentów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
* Dokumentów zawierających treści prawnie chronione nie udostępnia się do celów wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej.


                                                  Wszelkie rejestry ewidencji dostępne są terenie placówki
Imie Nazwisko Stanowisko
Barbara Gniadek Nauczyciel

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Waszak Dyrektor

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-10-24 11:19:45 Zmiana publikacji przedszkole29
2 2020-10-24 11:19:18 Zmiana publikacji przedszkole29
3 2020-10-24 11:18:26 Zmiana publikacji przedszkole29


stronę wyświetlono 3329 razy Artykuł wyświetlony 3329 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.