BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych
w Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

Rejestry:
1) Rejestr uchwał Rad Pedagogicznych
2) Rejestr zarządzeń Dyrektora
3) Rejestr protokołów Rad Pedagogicznych
Pozostałe Rejestry:
4) Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
5) Rejestr skarg i wniosków
6) Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego
7) Rejestr dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
8) Rejestr dzieci uczęszczających na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
9) Rejestr korespondencji
10) Rejestr zawieranych umów
11) Rejestr wydanych legitymacji przedszkolnych
12) Rejestr legitymacji i zaświadczeń uprawniających do ulg w przejazdach komunikacją miejską dla dzieci niepełnosprawnych
13) Rejestr umów o pracę

Ewidencje:
1) Ewidencja środków trwałych


                                                  Wszelkie rejestry ewidencji dostępne są terenie placówki
Imie Nazwisko Stanowisko
Barbara Gniadek Nauczyciel

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Danuta Waszak Dyrektor

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-09-05 21:24:58 Zmiana publikacji przedszkole29
2 2019-09-05 21:24:08 Zmiana publikacji przedszkole29
3 2019-08-31 15:28:17 Zmiana publikacji przedszkole29


stronę wyświetlono 2786 razy Artykuł wyświetlony 2786 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.